Drodzy bracia duchowni i klerycy! Czcigodne osoby konsekrowane!

Kochani Pielgrzymi!

 

Piesza pielgrzymka do Matki Bożej Królowej Polski na Jasną Górę na trwałe wpisała się w kalendarz życia diecezji i jest jednym z ważniejszych wydarzeń pastoralnych. W tym roku jest to 44. Piesza Pielgrzymka z Torunia i 42. Piesza Pielgrzymka Ziemi Lubawskiej. 

Pielgrzymka to duchowa przygoda, sprawdzian sił fizycznych, kształtowanie charakteru, ale przede wszystkim to czas na przemyślenie i przemodlenie wielu ważnych spraw. W gruncie rzeczy są to swoiste rekolekcje w drodze. Motywy i intencje pielgrzymowania są bardzo różne, najczęściej jest to prośba, dziękczynienie lub pokuta oraz pragnienie zadośćuczynienia za popełnione grzechy. Ważnym wymiarem pielgrzymki jest osobiste nawrócenie uczestników, czyli umocnienie i pogłębienie wiary oraz spotkanie z żywym Bogiem, który jest Panem życia i śmierci.

W tym roku na pielgrzymkowym szlaku towarzyszą nam bohaterowie wiary i błogosławieni z diecezji toruńskiej: bł. Maria Karłowska, bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski, bł. Jan z Łobdowa, bł. Juta z Chełmży, Sługa Boży bp Adolf Piotr Szelążek oraz Służebnica Boża Magdalena Mortęska. Przykład odważnego i szlachetnego życia budzi uznanie, ale przede wszystkim stanowi zachętę do osobistej świętości. Wpatrując się w osoby, które nas poprzedziły w pielgrzymce do nieba, łatwiej odnaleźć własną i niepowtarzalną drogę do spotkania z Bogiem.

Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: Posłani w Pokoju z Chrystusem. Prawdziwy pokój można uzyskać przez otwarcie na słowo Boże i sakramenty, szczególnie sakrament Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii, ale daru pokoju nie można zatrzymać tylko dla siebie, należy podzielić się nim z innymi. Dlatego jesteśmy posłani! Niech w czasie pielgrzymki towarzyszy nam modlitwa o pokój naszych serc, pokój w naszych rodzinach, Ojczyźnie oraz tak potrzebny pokój na Ukrainie, a także na całym świecie. Niech nie zabraknie też modlitwy o powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i małżeństwa chrześcijańskiego!

Serdecznie pozdrawiam organizatorów i uczestników tegorocznej pielgrzymki. Z radością i wdzięcznością przyjmuje każdy pielgrzymi trud. Szczególnie cieszy udział młodych ludzi w pielgrzymkach, przecież to oni są przyszłością Kościoła i od nich zależy kształt świata. Niemniej w pielgrzymce może wziąć udział każdy, kto ma dobrą wolę i siły. Bardzo proszę prezbiterów, diakonów, kleryków i siostry zakonne, aby pomogli wiernym dobrze przeżyć rekolekcje w drodze. Już teraz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji pielgrzymki. Słowa wdzięczności kieruję w stronę duchownych, kleryków, osób konsekrowanych, służb porządkowych, transportowych, muzycznych i medycznych. Bóg zapłać za zaangażowanie!

Pielgrzymom życzę dobrej pogody, odwagi, wytrwałości i radosnego przeżywania obecności Pana, który będzie Was karmił w drodze słowem i Darem życia, czyli Eucharystią. 

Na pielgrzymi trud z serca błogosławię i towarzyszę modlitwą

Wasz biskup Wiesław

Toruń, 18 maja 2022, w rocznicę ziemskich urodzin św. Jana Pawła II.